Nalyra Dogcenter - Because dogs are a very special gift ...

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Wandel- en speelservice >> Algemene voorwaarden

Waarom?    Hoe ga ik te werk?    Wie kan mee?    Wanneer?    Waar?    Tarieven                    


Artikel 1: definities


1.1. Opdrachtnemer: Nalyra Dogcenter, ondernemingsnummer BE 0842.994.435 en vertegenwoordigd door Nancy Van Acker, Ertbruggestraat 59, 2110 Wijnegem

1.2. Opdrachtgever: eigenaar van de hond

1.3. Opdracht: het uitlaten van de hond van de opdrachtgever

1.4. Hond: de hond van de opdrachtgever welke door Nalyra Dogcenter uitgelaten wordt


Artikel 2: algemeen

2.1. Op alle opdrachten zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan nadrukkelijk is afgeweken.  Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn alleen mogelijk indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en ondertekend zijn door zowel de opdrachtgever als door Nalyra Dogcenter.

2.2. Nalyra Dogcenter behoudt zich te allen tijde het recht om de algemene voorwaarden en de tarieven te wijzigen. De opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en tarieven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.

2.3. De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde geraadpleegd worden via de website www.nalyra.be of kunnen op verzoek opgevraagd worden.

2.4. Op de algemene voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.


Artikel 3: rechten en plichten van Nalyra Dogcenter

3.1. De hond wordt door Nalyra Dogcenter op het afgesproken adres en tijdstip opgehaald en teruggebracht.

3.2. De hond mag voor het uitlaten door Nalyra Dogcenter meegenomen worden naar een andere plek dan de woonplaats van de opdrachtgever, enkel en alleen met schriftelijk akkoord van de opdrachtgever.

3.3. Nalyra Dogcenter is niet aan te merken als bezitter van de hond.

3.4. Nalyra Dogcenter is door ondertekening van het opdrachtformulier gemachtigd om de hond uit te laten op de afgesproken dagen en tijdstippen.

3.5. Nalyra Dogcenter laat de hond uit volgens de duur zoals omschreven in het opdrachtformulier.

3.6. Nalyra Dogcenter gaat op een diervriendelijk verantwoorde manier met de hond om.

3.7. Nalyra Dogcenter heeft het recht de hond los te laten lopen, enkel als dit beschreven werd in het opdrachtformulier en goedgekeurd werd door de opdrachtgever.

3.8. Nalyra Dogcenter zal bij het ophalen van de hond een badge bevestigen aan de halsband van de hond met de contactgegevens van Nalyra Dogcenter voor het geval de hond zou weglopen tijdens het uitlaten.  Indien dit gebeurt zal Nalyra Dogcenter alles in het werk stellen om de hond terug te vinden, echter zonder daarvoor verantwoordelijk te kunnen gesteld worden.

3.9. Nalyra Dogcenter houdt de opdrachtgever op de hoogte van afwijkend gedrag en gezondheid van de hond tijdens dat de hond onder toezicht van Nalyra Dogcenter valt.

3.10. Nalyra Dogcenter kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ziekte, infectie, letsel of aandoening die de hond oploopt tijdens dat de hond onder toezicht van Nalyra Dogcenter valt.

3.11. Ingeval de opdrachtgever een huissleutel overhandigt aan Nalyra Dogcenter, nodig voor het uitvoeren van de opdracht, verbindt Nalyra Dogcenter er zich toe de sleutel zorgvuldig in bewaring te nemen, niet te voorzien van adresgegevens, niet te dupliceren, enkel te gebruiken voor het uitvoeren van de overeengekomen opdracht en op vraag van de opdrachtgever of bij beëindiging van de opdracht de sleutel onmiddellijk terug te geven.  Bij verlies of diefstal van de sleutel zal Nalyra Dogcenter de opdrachtgever zo snel mogelijk verwittigen zonder daarbij echter aansprakelijk kunnen gesteld te worden voor eventuele schade als gevolg daarvan.

3.12. Nalyra Dogcenter behoudt zich het recht om de opdracht te annuleren in geval van zeer slechte weersomstandigheden zoals hevige regen, sneeuw, ijs en storm.

3.13. Nalyra Dogcenter behoudt zich het recht om de hond te weigeren indien zij van mening is dat de hond een probleem of gevaar kan zijn voor andere honden of personen en daardoor ongeschikt is voor het uitlaten.

3.14. Nalyra Dogcenter behoudt zich het recht om, indien de hond ziek is, de hond gedurende deze periode niet uit te laten.

3.15. Nalyra Dogcenter behoudt zich het recht om bij reden van overmacht af te zien van de opdracht.  Nalyra Dogcenter geeft dit zo spoedig mogelijk door aan de opdrachtgever zodra er sprake is van een dergelijke onvoorziene omstandigheid.

3.16. Nalyra Dogcenter behoudt zich het recht om de opdrachten tijdelijk op non-actief te zetten in verband met vakantie.  Nalyra Dogcenter dient vakanties minimaal twee weken vooraf mee te delen aan opdrachtgevers.

3.17. Nalyra Dogcenter heeft te allen tijde het recht tot opzegging van een overeenkomst.


Artikel 4: rechten en plichten van de opdrachtgever

4.1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond alle verplichte inentingen gekregen heeft nl. de gewone jaarlijkse cocktail (kattenziekte, hondenziekte, rattenziekte en besmettelijke hepatitis) en kennelhoest.

4.2. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond preventief behandeld wordt tegen vlooien, wormen en teken.

4.3. Indien de hond ziek of loops is, zal de opdrachtgever dit melden vóór het uitvoeren van de opdracht.

4.4. De opdrachtgever zal bij het kennismakingsgesprek vermelden of de hond al dan niet ooit agressief gedrag vertoond heeft naar mensen en/of andere honden.  Indien dit zo is heeft Nalyra Dogcenter het recht de hond te weigeren.

4.5. De opdrachtgever zal het opdrachtformulier volledig en waarheidsgetrouw invullen en ondertekenen.  Bij het vermelden van onvolledige of foutieve informatie, is de opdrachtgever aansprakelijk jegens Nalyra Dogcenter voor alle daaruit voortvloeiende schade.

4.6. De opdrachtgever machtigt Nalyra Dogcenter om - enkel in geval van hoogdringendheid en indien de opdrachtgever niet bereikbaar is binnen de daarvoor nodige tijd – in geval dat het dier dringend medische verzorging nodig heeft door ongeval, ziekte, letsel, e.d., op kosten van de opdrachtgever de in de overeenkomst vermelde dierenarts en bij niet beschikbaarheid van deze laatste, eender welke andere dierenarts te consulteren, die alle nodige medische handelingen mag verrichten, inclusief het laten inslapen bij een uitzichtloze situatie en/of medicijnen mag voorschrijven en/of toedienen.

4.7. De opdrachtgever machtigt Nalyra Dogcenter om – enkel in geval van hoogdringendheid en indien de opdrachtgever niet bereikbaar is binnen de daarvoor nodige tijd - in geval van plotselinge sterfte van het dier, op kosten van de opdrachtgever de nodige zorg te dragen voor de begrafenis of crematie.  Eventuele wensen kan de opdrachtgever laten opnemen in het opdrachtformulier.

4.8. De opdrachtgever heeft een familiale verzekering waarbij de hond is meeverzekerd.

4.9. De opdrachtgever zorgt ervoor dat alles wat nodig is voor het optimaal te kunnen uitvoeren van de diensten, ter beschikking wordt gesteld aan Nalyra Dogcenter, met name een halsband, een leiband en een handdoek bij nat weer.

4.10. Indien de opdrachtgever om eender welke reden de afgesproken dienst wenst af te zeggen, dient hij Nalyra Dogcenter minimum 24 uur op voorhand te verwittigen.  Bij gebreke daaraan zullen de diensten alsnog in rekening gebracht worden.

4.11. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond op het afgesproken adres en tijdstip aanwezig is.  Indien de hond niet aanwezig is worden de kosten van de geplande wandeling onverminderd in rekening gebracht.


Artikel 5: aansprakelijkheidsstelling

5.1. Nalyra Dogcenter heeft een beroepsaansprakelijke verzekering voor het geval de hond van de opdrachtgever schade zou aanrichten aan derden terwijl hij onder toezicht staat van Nalyra Dogcenter.

5.2. Nalyra Dogcenter is niet aansprakelijk voor schade aan de hond, zonder enige opzet aangebracht door Nalyra Dogcenter.

5.3. Nalyra Dogcenter is niet direct aansprakelijk bij inbraak in het huis van de opdrachtgever, mits aantoonbaar gebruik gemaakt van de bij Nalyra Dogcenter aanwezige sleutel welke door nalatigheid in handen is gekomen van derden.

5.4. Eventueel gemaakte kosten als gevolg van, bij Nalyra Dogcenter opgelopen ziektes, verwondingen, aandoeningen of het overlijden van de hond, zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.

5.5. Indien de aansprakelijkheid van Nalyra Dogcenter voor schade van de opdrachtgever moet worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade.

5.6. Nalyra Dogcenter is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht.

5.7. Nalyra Dogcenter is niet aansprakelijk voor schade aan de woning of de inboedel van de opdrachtgever ten gevolge van een vuile of natte hond.


Artikel 6: tarieven en betalingen

6.1. Alle weergegeven tarieven zijn per prestatie en inclusief BTW.  De tarieven kunnen ten alle tijde geraadpleegd worden via de website www.nalyra.be of kunnen op verzoek opgevraagd worden.

6.2. Alle weergegeven tarieven zijn excl. kilometervergoeding.  Deze wordt apart aangerekend indien van toepassing.

6.3. De vergoeding voor het uitvoeren van de opdracht door Nalyra Dogcenter wordt duidelijk vermeld op de prijsofferte en met akkoord van de opdrachtgever ondertekend.  Vanaf dan is er geen betwisting over de prijs meer mogelijk.  De vergoeding dient door de opdrachtgever aan Nalyra Dogcenter betaald te worden vóór aanvang van de opdracht.  Indien de betaling niet ontvangen werd bij aanvang van de opdracht, zal deze niet uitgevoerd worden.

6.4. Extra kosten die niet omschreven werden in de prijsofferte, dienen door de opdrachtgever binnen de 8 dagen voldaan te worden.

6.5. Betalingen voor het uitvoeren van de opdracht door Nalyra Dogcenter en voor extra kosten, geschieden op basis van contante betaling of via overschrijving op de bankrekening van Nalyra Dogcenter.

6.6. Indien de vordering uit handen moet worden gegeven zal Nalyra Dogcenter de dienstverlening met onmiddellijke ingang beëindigen en zullen de incassokosten op de opdrachtgever verhaald worden.

6.7. De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens art. 1139 van het Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door verstrijken van de termijn.  In geval van niet betaling op de vervaldag is de opdrachtgever gehouden bij toepassing van art. 1147 van het Burgerlijk Wetboek tot betaling van een schadevergoeding wegens wanbetaling, conventioneel en onverminderd vastgesteld op 12%, met een minimum van 25€.  Tevens zal een verwijlinterest van 12% per jaar verschuldigd zijn, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling.  Alle verdere inningskosten zijn ten laste van de opdrachtgever.  Alle klachten dienen binnen de 5 dagen aangetekend te gebeuren.  Elke betwisting wordt volgens Belgisch recht beslecht.


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu